นายเจ๊ะดาหนี  ทิ้งปากถ้ำ

นายเจ๊ะดาหนี ทิ้งปากถ้ำ
ปลัด อบต.นายสอาด  กาดีโลน

นายสอาด กาดีโลน
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.นางสาวลัดดาวัลย์  สุวรรณะ

นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณะ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายบุญเลิศ  นาวาทอง

นายบุญเลิศ นาวาทอง
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวมาลินี  ฮะยีตำมะลัง

นางสาวมาลินี ฮะยีตำมะลัง
ผู้ช่วยธุรการน.ส.อุไมกัลโซม  หมัดหลง

น.ส.อุไมกัลโซม หมัดหลง
คนงานทั่วไป